Vyhledávání:E-mailHISTORIE

Z knihy
UMĚLECKÉ PAMÁTKY ČECH

Zemědělská ves východně od Litoměřic na Širokém potoku, mezi silnicí a železnicí na Úštěk; připomínaná k roku 1057.

Z památek uvedených v knize:
Lidové stavby - dřevěné srubové z 18. - 19. století
Domy - empírového typu z 19. století
Kaple - pseudoslohová z konce 19. století, obdélná s trojbokou apsidou, obloučkovým vlysem, v ose průčelí hřebenová věžice.
Kříž - secesní s letopočtem 1916, v podobě náhrobku s Kristem ve výklenku.

Ústav teorie a dějin umění ČSAV
Praha 1977


Za zmínku stojí kaple.
Tu podle vyprávění pamětníků nachala posatavit Anna Dressler.Ta měla vlasní a nevlastní dceru.Nevlastní dcera si našla ženicha a macecha, která nechtěla vyplácet věno jí ženicha rozmluvila.Potom si nevlastní dcera našla dalšího ženicha ze sousední obce. Toho jí macecha také rozmluvila. A když jí to nevyšlo ani napodruhé šla k mlýnskému náhonu a ráno ji tam našli mrtvou.Macecha, aby si udobřila pána boha dala na návsi před svými okny vystavět kapličku.

Z Kroniky obce

Jedinná dochovalá kronika je psána od roku 1945. Tuto kroniku začal psát jeden z příchozích volyňských čechů.Tito přišli při osvobozování České republiky s armádou gen. Ludvíka Svobody.Po příchodu nových osídlenců do obce začal odsun německých rodin.Prvním předsedou v poválečném MNV byl Augustýn Novák. Prvním předsedou Zemědělského strojního družstva byl Josef Opočenský.

1946 - Na jaře založen Sbor dobrovolných hasičů. Později při sboru hasičů byl i turistický klub.V srpnu založen sportovní klub.

1947 - Na jaře se podařilo obci získat pozemek pro vybudování sportovního hřiště.Vybudováno bylo fotbalové a volejbalové hřiště.

1950 - V souvislosti s potřebou kulturního vyžití občanů vznikla potřeba vybudování kulturního domu.Přislíbená dotace byla vázána na založení zemědělského družstva.Zemědělské družstvo bylo založeno 26.března.

1951 - Začala stavba kulturního domu.Kulturní dům až na některé odborné práce byl stavěn občany obce za pomoci zemědělského družstva.

1952 - 3.února byl předán kulturní dům do užívání obce.

1955 - Tohoto roku se stala zajímavá meteorologická událost.Tento rok byl suchý a teplý až do 28.června.V tento den v půl druhé odpoledne došlo k úplnému zatmění slunce a na okamžik byla tma jako v noci.Poté z téměř čistého nebe začalo pršet a nepřestalo několik týdnů.

1960 - Po dohodě několika menších zemědělských družstvech vzniklo nové Jednotné zemědělské družstvo "DUKLA" se sídlem v Soběnicích.Toto družstvo vzniklo sloučením několika menších družstev na ustavující a slučující schůzi 28.února v soběnicích.

1963 - Vypracován projekt na požární nádrž.Na podzim začali Vojenské stavby se zemními pracemi. Původně se na místě, kde se nachází požární nádrž, nacházely dvě menší nádrže pro potřeby bývalého mlýnu.

1966 - 26.června Tohoto dne byla dokončena a napuštěna požární nádrž.

1969 - 8.ledna po 22-té hodině vypukl první požár v obci ve stodole čísla popisného 46. Příčinou byla ponechaná zapalená svíčka.Stodolu se nepodařilo zachránit, ale okolní budovy ano.

1971 - Započaly práce na zpevnění místních komunikací v obci.Tyto měli po dokončení v roce 1972 asfaltový povrch.Práce prováděla okresní správa silnic.

1974 - Došlo ke sloučení JZD "DUKLA" Soběnice a JZD "9.Květen" Liběšice na ustavující a slučující schůzi 12.ledna.

1975 - 6.ledna vypukl druhý a do roku 2004 poslední požár v obci.Požár vypukl ve strážním domku ČSD. Požár se podařilo zlikvidovat bez větších škod.

1976 - Založen Český svaz žen.Tento svaz a sbor dobrovolných hasičů později významě ovlivňoval kulturní život obce.

1980 - V tomto roce se objevil další zajímavý úkaz v souvislosti s počasím. 28.května byl žlutý déšť a kaluže.

1981 - Od tohoto roku se ukončila samospráva obce.Horní Řepčice začali být spravovány MNV Liběšice.

1985 - Zahájení prací na adaptaci prodejny Smíšeného zboží.Tuto adaptaci prováděla skupina místních občanů v důchodu pod názem "DĚDKOSTAV".DĚDKOSTAV se skládal hlavně z těchto občanů: Josef Opočenský,Vladimír Albrecht, Zdeněk Hruška a Jaroslav Opočenský.

1986 - "DĚDKOSTAV" si dal recesistické předsevzetí dokončení a otevření prodejny do datumu výročí VŘSR.Toto předsevzetí bylo splěno.Prodejna byla předána do užívání a otevřena 7.listopadu.

1987 - Otevření veřejného mandlu pro místní občany.

1988 - 24.července přišlo krupobití a vychřice takového rozsahu jaký nikdo nepamatoval.

1989 - Listopadové události zasáhly i do života naší obce.Od tohoto roku byl občan Horních Řepčic a farář Českobratrské církve evangelické pan Zdeněk Bárta mluvčím Občanského fóra.
©Copyright by GEORGEO 2005